Picture
این ورزش توسط بنیانگذار و با بهره‌گیری از تجربه وی در زمینه‌های رشته‌های مختلف رزمی و جنگ‌های چریکی، در سال ۱۳۵۱ بنیان‌گذاری گردید

این ورزش توسط بنیانگذار و با بهره‌گیری از تجربه وی در زمینه‌های رشته‌های مختلف رزمی و جنگ‌های چریکی، در سال ۱۳۵۱ بنیان‌گذاری گردید

۱۳۵۰/۰۱/۰۱
Picture
تأسیس دانشکده انشاء تن و روان در سال ۱۳۵۲

تأسیس دانشکده انشاء تن و روان در سال ۱۳۵۲

۱۳۵۱/۰۱/۰۱
Picture
تعطیلی دانشکده انشاء تن و روان در سال 1356

تعطیلی دانشکده انشاء تن و روان در سال 1356

۱۳۵۶/۰۱/۰۱